• Voorkeur sal gegee word aan leerders binne Laer Volkskool se natuurlike voedingsarea.

• ‘n Leerder sal nie toegelaat word sonder ‘n amptelike oorplasings-sertifikaat en bewese skolastiese rekord nie.(Graad 1 uitgesluit)

• Navrae oor gedrag by skole van herkoms sal onderneem word.

• Maksimum ouderdom per graad soos omskryf in die S.A. Skolewet No.84 van 1996 sal toegepas word.

• Aanvaarding van Afrikaans as onderrigtaal.

TOELATINGSPROSEDURE EN VEREISTES

• Toelating geskied op skriftelike aansoek en met aanvaarding van en voldoening aan die skool se vereistes.

• Ten einde hoë opvoedkundige en onderwysstandaarde te handhaaf en effektief n ate streef is die betaling van skoolgelde verpligtend en wetlik afdwingbaar.

• Ouers en leerders onderteken ‘n vorm waarin die toelatings-vereistes en die verpligtinge wat dit meebring aanvaar en onderneem om daarby te hou.

Onderneming deur leerders:

• Om die Christelike etos van die skool te eerbiedig.

• Dat die onderrig- en voertaal van die skool Afrikaans is.

• Om die akademiese standaarde wat gestel word na te streef.

• Om werksopdragte pligsgetrou en op tyd uit te voer.

• Die gesag en dissipline van die skoolhoof en opvoeders te aanvaar

• Indien meegaande onderneming nie gehandhaaf word nie, sal my voortgesette toelating tot Laer Volkskool heroorweeg word.

Onderneming deur ouers / voog:

• Om toe te sien dat hul kinders in die erkende en voorgeskrewe skooldrag geklee is.

• Om te verseker dat hul kinders se algemene voorkoms en netheid voldoen aan die voorgeskrewe reëls van die skool.

• Om te verseker dat hul kinders betyds is vir die skooldag.

• Om nie hul kinders uit die skool te hou behalwe in uitsonderlike gevalle en wel met kennisname van die skoolhoof.

• Om skoolgeld te betaal op die wyse, tydstip en bedrag soos deur die Beheerliggaam bepaal.

• Om verantwoordelikheid te neem vir hul kinders se basiese opvoeding en gedrag.