Onderwysers en ouers is opvoedingsvennote.  Dit is daarom van kardinale belang dat die onderwysers by Laer Volkskool aan die volgende vereiste moet voldoen:

  • Christelike beginsels eerbiedig en daarvolgens lewe.
  • Afrikaans op die hoër graad aanbied.
  • Liefde hê vir die tradisies en gebruike wat eie is aan die Suid Afrikaners.
  • Die kulturele waardes en gebruike van die Suid Afrikaners uitleef en bevorder.
  • Die kind beskou as ‘n skepsel van God wat met liefde begelei moet word tot volwassenheid.
  • Die diversiteit van die Suid-Afrikaanse bevolking as ‘n werklikheid aanvaar en saamwerk om die verskeidenheid kulture en groeperinge in harmonie te laat saamleef binne die grense van ons vaderland.
  • Voldoende gekwalifiseerd wees vir die betrekking.

Skoolhoof en Departementshoofde

Onderwysers

Administratief

Terrein